Het centrum van Geldrop gaat de komende jaren op een aantal locaties behoorlijk veranderen. En meer woningen betekent ook dat de openbare ruimte wordt aangepakt. Ook moet er meer parkeerruimte komen. Op dit moment worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het Bezorgershof, Postkantoorlocatie en het Marktplein.

Bezorgershof

Eén van de deelgebieden binnen de Centrumimpuls Geldrop is het Bezorgershof. Het gaat om het gebied dat tussen de Korte Kerkstraat, Heuvel en Langstraat ligt.

Op dit moment ligt het Bezorgershof er zo bij. In de toekomst moet hier ruimte komen voor meer groen en woningen.

Hier zijn voornamelijk achterkanten van woningen en winkels gelegen. Ook vindt daar de bevoorrading van veel winkels plaats en liggen er parkeerplaatsen. Met de plannen is het de bedoeling om van deze achterkanten woningen te maken die gericht zijn op het Bezorgershof.

Bestemmingsplan Bezorgershof gewijzigd voorgelegd ter vaststelling door de raad
 

Afgelopen jaar hebben twee inloopsessies en meerdere gesprekken met vastgoedeigenaren plaats gevonden. Tijdens die bijeenkomsten heeft de gemeente aan de hand van schetsen informatie opgehaald. Dit alles is afgewogen en samen met de vastgestelde ruimtelijke kaders (zie hieronder) vertaald in een ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Het ontwerpbestemmingsplan Bezorgershof (zie hieronder) heeft ter inzage gelegen. Daarop heeft de gemeente zienswijzen ontvangen. Daarnaast is er in een raadsbijeenkomst van 26 februari jl. over nieuwe aangescherpte kaders voor het centrum naar voren gekomen dat de raad de maximale bouwhoogte voor het carré/ de buitenring van Bezorgershof wil aanpassen. Tot slot heeft ook de welstandscommissie gereageerd op de kaders voor de ontwikkelingen aan de binnenring die in het ontwerp Beeldkwaliteitsplan waren beschreven. Dit alles heeft geleid tot een aantal aanpassingen waarover de raad nog een besluit moet nemen. Het gaat om de volgende belangrijkste aanpassingen in het bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan.
 

  • Met betrekking tot het Bezorgershof sprak een deel van de raad zich uit voor het mogelijk maken van een extra bouwlaag (drie lagen met kap in plaats van twee lagen met kap) aan het carré/de buitenring (Heuvel, Langstraat, Korte Kerkstraat). Het aangepaste bestemmingsplan maakt het mogelijk om onder voorwaarden bebouwing toe te staan van drie lagen met kap.
  • Door het toevoegen van een extra bouwlaag in het carré/ de buitenring ontstaat er de mogelijkheid om daar ook woningen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel woningen in het centrum worden toegevoegd is in het bestemmingsplan het maximum van 110 woningen voor het gehele plangebied vastgelegd. Zo hebben de initiatiefnemers flexibiliteit om te bepalen waar woningen binnen het plangebied kunnen komen.
  • Belangrijkste wijziging in het Beeldkwaliteitsplan is het schrappen van de verplichting voor een kap voor de beoogde nieuwbouw aan het Bezorgershof. Aan het Bezorgershof (binnenring) is alleen nieuwbouw met platte daken toegestaan, al dan niet in combinatie met een set-back (een ten opzichte van de gevel terugliggend volume), en enkel gevels uit (hoofdzakelijk) metselwerk. Wel wordt vastgehouden aan de verticale geleding en verspringende hoogtes zodat er toch voldoende variatie in de gevels blijft.
  • Tot slot is in de toelichting van het bestemmingsplan nader omschreven aan welke voorwaarden nieuwe initiatieven voor de binnenring moeten voldoen.

Het aangepaste bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de zienswijzenota (waarin de reactie op de zienswijzen is verwerkt) hebben wij voorgelegd aan het college. Als volgende stap in het proces worden deze documenten op woensdag 3 april 2024 besproken in de Commissie Ruimte. Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan met de bijbehorende nota zienswijzen worden als bijlage toegevoegd aan de agenda van de Commissie Ruimte die u via deze link(externe link) kunt inzien. 
 

Ontwerpbestemmingsplan Bezorgershof(externe link)

.

 

Postkantoorlocatie: Vervolg structuurvisie

Al sinds 2006 zijn er ideeën over de herontwikkeling van de postkantoorlocatie in Geldrop. De afgelopen jaren is na vaststelling van de 'ontwikkelingsvisie Geldrop Centrum' en het toekennen van de woningbouwimpulssubsidie de planontwikkeling voor deze locatie in een stroomversnelling gekomen. Omdat het postkantoor een belangrijke locatie in het centrum is, heeft de gemeente in 2021 al besloten om een voorkeursrecht te vestigen (1e recht van koop voor gemeenten). Als volgende stap heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld voor het gebied. Deze visie geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingsrichting van het betreffende gebied aan. Voor de postkantoorlocatie betreft dit het verbinden van het Kleine Dommeldal met het centrum. Dit willen we doen door een appartementencomplex met zo’n 70 appartementen in een groene omgeving. In het plan is ook ruimte opgenomen om de medische voorzieningen in het gebied terug te brengen. Daarnaast wordt er een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de bestaande bebouwing wordt afgebroken.

Eind 2023 heeft de structuurvisie Postkantoorlocatie (zie hieronder) ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan hebben wij verschillende reacties ontvangen. De reacties hebben wij verwerkt in een concept zienswijzennota en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Als volgende stap in het proces wordt de structuurvisie Postkantoorlocatie samen met de concept nota zienswijzen op woensdag 3 april 2024 besproken in de Commissie Ruimte. De structuurvisie met de bijbehorende nota zienswijzen worden als bijlage toegevoegd aan de agenda van de Commissie Ruimte die u via deze link(externe link) kunt inzien.
 

Geldrop-Mierlo

Ontwerpstructuurvisie Postkantoorlocatie

Marktplein

Om in het centrum uiteindelijk 290 nieuwe woningen en appartementen te kunnen bouwen, is er een plan in voorbereiding. Het gaat om het Marktplein. De eerste gesprekken hierover zijn gevoerd. 

Wet voorkeursrecht 

De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met het vestigen van de Wet Voorkeursrecht gemeenten op bebouwing (onder andere Nettorama en appartementen) die nu gelegen is aan de westzijde van het Marktplein. Dit gebouw is nu eigendom van één vastgoedbedrijf. Het gaat om een periode van maximaal drie jaar. Als de eigenaar het pand in die periode wil verkopen, dan is de eigenaar verplicht om het pand eerst aan de gemeente aan te bieden.

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met het raadsvoorstel, de bij het besluit behorende kadastrale tekening en perceellijst met daarop de aangewezen gronden, de namen van de gerechtigden en overige relevante gegevens, met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Voor een overzicht van alle bekendmakingen van de gemeente Geldrop-Mierlo gaat u naar:

www.mijnpublicaties.nl(externe link)

U kunt hier ook lezen hoe u tijdens de inzageperiode uw zienswijze kunt indienen.

Planvorming

Dit instrument gebruikt de gemeente omdat het bewuste pand op een plek staat waar de gemeente plannen mee heeft. Op deze wijze en met deze invulling van het voeren van actieve grondpolitiek kan de gemeente het voortouw nemen in de beoogde gebiedsontwikkeling. 

Op de locatie Marktplein is het de bedoeling om de winkelstructuur te versterken en de zichtlijnen naar de kerk en het horecaplein, waarna er ook ruimte ontstaat voor wonen, parkeren en groen. De gemeente is bezig met het voeren van gesprekken met de eigenaren van de supermarkten aan het Marktplein. 

Ook wordt het plan voor de ontwikkeling van het Marktplein verder uitgewerkt aan de hand van de Ruimtelijke Kaders Marktplein die inmiddels zijn opgesteld. U kunt deze hieronder inzien. 

 

Vragen?

Heeft u vragen over deelgebied Bezorgershof? Neem dan contact op met Suzanne Willems, projectleider van dit gebied. 

Heeft u vragen over het deelgebied Postkantoorlocatie? Neem dan contact op met Joris Kantelberg, projectleider van dit gebied. 

Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan via de mail.